23 oktober 2011

In Waalre worden de eerste stappen gezet

Op initiatief van Wout Luiten en Joost van Orten is Kilimanjaro gestart met een haalbaarheidsstudie voor de locatie Ekenrooij-zuid in Waalre. Zelf wonen de initiatiefnemers in dit gebied, met veel plezier, in een ruime woning op een groot groen perceel met prachtig uitzicht. Om mogelijk te maken hier te kunnen blijven wonen is het hun wens om op termijn met een groep gelijkgestemden gezamenlijk een woonproject te realiseren. Met veel vrijheid en onafhankelijkheid voor de individuele woningen maar wel een betrokkenheid op elkaar. Zodat je elkaar kunt helpen als het nodig is, en samen kunt genieten van de bijzondere kwaliteiten van deze plek.

Zondag hebben we de eerste bijeenkomst gehad ten huize van Joost en Wout, met mensen die mogelijk straks willen deelnemen aan de ontwikkeling via CPO van het perceel aan de Achtereindsestraat 1A. Het eerste doel is om aangemerkt te worden als ontwikkellocatie voor 'wonen voor gevorderden' binnen de nieuwe structuurvisie die momenteel door gemeente Waalre ontwikkeld wordt. En daar kunnen de mogelijke toekomstige bewoners een rol in spelen, want de gemeente neemt nadrukkelijk burger-initiatieven mee bij de besluitvorming.

 


 

19 oktober 2011

Initiatiefbijeenkomst Akkerstraat Eindhoven

Aan de Akkerstraat in de Schrijversbuurt te Eindhoven staat de voormalige Nuts Montessori school al geruime tijd leeg. Een prachtig karakteristiek gebouw in een prettige woonwijk dichtbij het centrum. Over beschikbaarheid en voorwaarden is Kilimanjaro in overleg met gemeente Eindhoven.

Er heeft zich een groep belangstellenden aangemeld om een mogelijke ontwikkeling op deze plek te onderzoeken.

Op woensdag 2 november om 19.30 uur vindt op het kantoor van MAG architecten op Begijnenhof 1 te Eindhoven een initiatiefbijeenkomst plaats. Belangstellenden die zich nog niet hebben aangemeld kunnen dit alsnog doen via info@kilimanjarowonen.nl.

 


 

4 oktober 2011

Wie weet dat 2012 het Europees jaar van Active Ageing gaat worden?

Daar kwamen wij achter toen wij deelnamen aan een congres dat plaatsvond op 4 oktober op de TU/e. Niet voor niks wordt er op Europees niveau aandacht besteed aan dit onderwerp, want het raakt ons allemaal. Enkele feiten om over na te denken:

- 2/3 van de mensen die ooit 65 zijn geworden leeft nu.

- In Nederland verricht 50% van de 55-plussers betaald werk op dit moment; de bedoeling is dit op te schroeven naar 65% in 2020.

- In 2020 kampt Europa met een tekort van 35 miljoen arbeidskrachten. In Nederland gaat het om 1,2 miljoen mensen.

- Nu is er sprake van 4 betaald werkenden op 1 gepensioneerde. In 2020 is die verhouding 2 op 1.

Kortom: er is duidelijk een vraagstuk waar een antwoord op moet komen. Er werd veel aandacht besteed aan innovaties op het gebied van domotica, medicijngebruik en arbeidsparticipatie op hogere leeftijd, een technische benadering die misschien voor de hand ligt in deze TU omgeving. De mens-factor ontbrak een beetje naar onze mening. Maar het was toch nuttig: wat interessant kan zijn voor Kilimanjaro is dat er mogelijkheden zijn om EU fondsen aan te boren. Er wordt veel geld beschikbaar gesteld om nieuwe initiatieven te ondersteunen die zich onder meer richten op langer zelfstandig wonen en maatschappelijk/economisch participeren. We gaan ermee aan de slag!

 


 

18 september 2011

Een middel tegen de eenzaamheid

Misschien heeft iemand zondag bij Kruispunt TV de documentaire gezien over 'Eenzaamheid onder ouderen', een thema dat veel besproken wordt de laatste tijd. Een uitspraak die ons erg raakte kwam van dhr. Jan Romme, voorzitter van het Ouderenfonds:

“Mensen moeten op jongere leeftijd al gaan nadenken over hoe zit ik er straks bij? De vijftigers en zestigers moeten gaan beseffen hoe woon ik? Wil ik in een woonomgeving wonen waar ik veel mensen tegen kan komen? Moet ik niet eens lid worden van een club om sociale contacten uit te breiden of vrijwilligerswerk gaan doen?”

Weer een signaal voor ons dat Kilimanjaro precies op het goede moment in het leven is geroepen. Dat het goed is om actief aan de slag te gaan met je woontoekomst, ook al is het nu nog geen noodzaak.

 


 

11 september 2011

Startbijeenkomst Kilimanjaro in de Etalage

Bijeengekomen in 'de Etalage' in het centrum van Eindhoven, onder het genot van een goed verzorgde kop koffie, werd er toegelicht wat er sinds de oprichting van Kilimanjaro aan werk verzet is. Waar staat Kilimanjaro en wat zijn de doelen die we dit jaar nog willen behalen.

Na Kitty Hesen en Magdaleen Kroese was het woord aan de fractievoorzitter van de PVDA, Mieke Verhees. Mieke heeft Kilimanjaro als pilotproject voorgedragen aan de gemeenteraad voor het 'van buiten naar binnen werken': Initiatieven vanuit burgers gaan de leidraad vormen voor het te bepalen beleid van de gemeente. De gemeenteraad heeft dit voorstel unaniem aangenomen.

Hierna kwam Mary Fiers, wethouder bouwen, aan het woord. Zij draagt Kilimanjaro een warm hart toe en ziet het ontwikkelen via CPO o.a. als een goed middel om door crises vastgelopen bouwontwikkelingen weer los te trekken. Daarnaast is het zeer welkom wanneer bouwen voor senioren (eigenlijk medioren) als een nieuwe en uitdagende ontwerpopgave ter hand wordt genomen.

De laatste spreker was Dhr. Pijpers. Ervaringsdeskundige op het gebied van 'wonen voor gevorderden'. Een inspirerend relaas over een mooi project, het hofje van de 21e eeuw. 5 november organiseert Kilimanjaro een excursie naar dit project in Boxmeer.

Op een grote kaart van Eindhoven waren diverse mogelijke locaties aangegeven. Vrienden kunnen aangeven of bepaalde locaties interessant voor hen zijn, gekeken wordt of er meer mensen aan een specifieke locatie gekoppeld kunnen worden en Kilimanjaro in actie kan gaan komen.

 


 

14 juli 2011

Uitnodiging: Stichting KilimanjaroWonen officieel van start op 11 september

Aan het begin van een nieuw seizoen willen we graag vieren dat we al flink op weg zijn om onze doelstellingen te bereiken. Daarom organiseren we een bijeenkomst met een feestelijk tintje voor alle mensen die we de afgelopen tijd hebben leren kennen. We praten iedereen bij over de bereikte resultaten tot nu toe en over de plannen voor de toekomst.

De bijeenkomst vindt plaats op 11 september van 13.00 tot 15.00 uur in De Etalage, Mecklenburgstraat 1 in Eindhoven. Vrij toegang voor alle belangstellenden!

 


 

7 juli 2011

Stadskennersbijeenkomst

Het is heel verleidelijk om de dromen over een woontoekomst te projecteren op bestaande inspirerende gebouwen. Niet voor niks hebben wij ons als initiatiefnemers laten fotograferen voor het Clarissenklooster aan de Genneperweg in Eindhoven. Een prachtige locatie die gegarandeerd veel mensen zal motiveren om aan een Kilimanjaro project te beginnen. Helaas op dit moment geen realistische optie omdat het klooster nog in gebruik is.

Zo zijn er natuurlijk veel meer inspirerende locaties te bedenken. Om er zoveel mogelijk in beeld te krijgen hebben we een bijeenkomst georganiseerd met een aantal echte stadskenners. Mensen die vanuit hun beroep veel kennis hebben over beschikbare gebouwen en plekken die interessant kunnen zijn voor Kilimanjaro. In eerste instantie richten we ons hierbij op Eindhoven. Met een grote plattegrond op tafel hebben we gebrainstormd en alle opties genoteerd; genoeg interessante plekken om nader te onderzoeken. Tijdens de bijeenkomst van 11 september zullen we hier verslag van doen. 

 


 

5 juli 2011

College Gemeente Eindhoven neemt motie aan om Kilimanjaro actief te steunen

Vanaf de allereerste start van ons initiatief hebben we contact gezocht met Gemeente Eindhoven, omdat het duidelijk is dat een actieve ondersteuning van de gemeentelijke diensten nodig is om concrete projecten van de grond te krijgen. Geleidelijk aan kregen we signalen dat er sympathie was voor onze plannen. En vandaag heeft die houding ertoe geleid dat het college van B&W een motie heeft aangenomen waarin wordt toegezegd dat de Gemeente zich als actief ondersteunend en samenwerkend partner zal gaan opstellen om initiatieven van Kilimanjaro te helpen realiseren. Het past namelijk perfect in de gemeentelijke opgave om seniorenhuisvesting te realiseren en tegelijk meer 'van buiten naar binnen' te gaan werken. Men wil veel meer dan tot nu toe het geval was uitgaan van de krachten die in de stad zelf leven. Een enorme opsteker!

 


 

24 juni 2011

Website Kilimanjaro in de lucht

Voor de nieuwsgierige en oplettende volger: inderdaad is de website van Kilimanjaro vanaf vandaag 'in de lucht'. Nu nog de inhoud aanpassen, maar binnen een aantal weken moet dat gebeurd zijn. Nog even volhouden...

 


 

13 mei 2011

Oprichting Stichting KilimanjaroWonen

Een feestelijke gebeurtenis: vandaag is de stichting KilimanjaroWonen opgericht.

In de statuten is opgenomen dat de stichting ten doel heeft 'het initiëren van alternatieve kleinschalige vormen van huisvesting die ontwikkeld worden middels collectief particulier opdrachtgeverschap'. Vanaf nu kunnen mensen die graag betrokken willen worden bij de ontwikkelingen en activiteiten van Kilimanjaro vriend worden van de stichting. In september gaan we een bijenkomst organiseren waar  we deze mijlpaal met alle betrokkenen kunnen vieren.