12 januari 2012

Initiatiefbijeenkomst Schuttersbosch Eindhoven

Op 12 januari vond een eerste bijeenkomst plaats om vrienden te informeren over een nieuwe mogelijke locatie: Schuttersbosch in Eindhoven. Een groene woonomgeving aan de zuidrand van Eindhoven met karakteristieke houten woningen tegen een bosrand aan. Eigenaar Woonbedrijf heeft aangegeven dat hier grond beschikbaar is voor nieuwbouw van bijzondere projecten. Voor degenen die graag op loopafstand van natuur wonen en toch niet te ver van het centrum af is dit een mooie kans. Tijdens deze avond werden ook vragen gesteld: zijn er wel voldoende voorzieningen in de buurt? En hoe zit het met de nabijheid van de drukke Leenderweg? Positieve geluiden waren er over de mooie natuurlijke omgeving en de mogelijkheid tot nieuwbouw. Eindelijk een kans om duurzaam te bouwen en je droomwoning met veranda te realiseren.

 


 

8 december 2011

BIEB symposium in Parktheater Eindhoven

Op 8 december hield BIEB, Bouwen In Eigen Beheer uit Eindhoven een symposium naar aanleiding van de oplevering van de duizendste woning, via hun organisatie ontwikkeld. Vanwege de nauwe relatie tussen Kilimanjaro en BIEB hebben we een onderdeel van het symposium verzorgd rondom het thema 'wonen voor gevorderden'. Het leverde interessante discussies op en nieuwe contacten.

 


 

30 november 2011

Ken je duiveltjes en engeltjes

Op woensdagavond, tijdens de platformbijeenkomst in de Etalage hebben we gesproken over de "duiveltjes en engeltjes" die ons van alles influisteren als het gaat om het nemen van grote beslissingen. Deelname aan een Kilimanjaro project is zo'n belangrijke beslissing. Voor veel mensen een moeilijke keuze: nu wonen ze goed en weten wat ze hebben en mogelijk gaan achterlaten. De toekomst is ongewis. Brengt het wat men hoopt en wenst, lukt het om de woning tegen een redelijke prijs te verkopen?

In het gesprek over engelen en duivels bleek dat deze elkaar vaak raken. Zo vertelde een deelnemer dat hij als schrikbeeld had de verplichting van alles gezamenlijk te moeten, en tegelijkertijd zag hij het als kans om activiteiten samen te ontplooien. Met andere woorden: het is heel belangrijk om duidelijk te zijn over je verwachtingen naar elkaar.

De teksten op de roze en groene kaartjes vormen de input voor de volgende platformbijeenkomst op 25 januari 2012, waar "kiespijn" centraal zal staan. Brigitte van den Broek gaat ons dan meenemen in de dilemma's van het kiezen met hart en verstand.

 


 

5 november 2011

Met zijn allen naar Boxmeer

Op een mooie najaarsdag zijn we met een groep vrienden van Kilimanjaro en een aantal belangstellenden gaan kijken naar cpo project 'VoorMekaar' in Boxmeer, door de bewoners zelf omschreven als het hofje van de 21e eeuw. We werden ontvangen in de tuinkamer, de plek waar de mensen elkaar ontmoeten als ze een kop koffie gaan drinken, piano spelen of een tijdschrift lezen. Daarom staat er een professionele koffiemachine. Vanuit deze ruimte is de grote omringende tuin goed te beleven, een keuze van de initiatiefnemers om hier veel in te investeren.

Een ander uitgangspunt was om met aandacht voor het binnenklimaat en het milieu te bouwen; als voorbeeld zie je het groendak van de tuinkamer. Geen enkele woning is hetzelfde en toch vormen de 12 eenheden samen een harmonisch geheel. Aan de voorzijde is - heel bijzonder - een deel van de tuin ingericht als moestuin. Echt een heel inspirerend voorbeeld voor ons! Houd de agenda in de gaten als je de volgende keer mee wil gaan kijken.

 


 

2 november 2011

Bijeenkomst initiatiefgroep Akkerstraat

De eerste bijeenkomst met belangstellenden voor herontwikkeling van deze prachtige locatie was een succes. Al is het niet eenvoudig om "aan zet" te komen, we blijven positief. Samen is er gebrainstormd over de mogelijkheden van de plek, en men was behoorlijk eensgezind over de reden waarom het een interessante woonomgeving is. De ligging zo dicht bij het centrum, in een buurt met veel kleinschalige winkels en op loopafstand van de groene Dommelzone. En de karakteristieke uitstraling van het gebouw doet ook veel. Belangstellenden kunnen aangeven of ze betrokken willen blijven, ook niet onbelangrijk als signaal naar de gemeente.

 


 

23 oktober 2011

In Waalre worden de eerste stappen gezet

Op initiatief van Wout Luiten en Joost van Orten is Kilimanjaro gestart met een haalbaarheidsstudie voor de locatie Ekenrooij-zuid in Waalre. Zelf wonen de initiatiefnemers in dit gebied, met veel plezier, in een ruime woning op een groot groen perceel met prachtig uitzicht. Om mogelijk te maken hier te kunnen blijven wonen is het hun wens om op termijn met een groep gelijkgestemden gezamenlijk een woonproject te realiseren. Met veel vrijheid en onafhankelijkheid voor de individuele woningen maar wel een betrokkenheid op elkaar. Zodat je elkaar kunt helpen als het nodig is, en samen kunt genieten van de bijzondere kwaliteiten van deze plek.

Zondag hebben we de eerste bijeenkomst gehad ten huize van Joost en Wout, met mensen die mogelijk straks willen deelnemen aan de ontwikkeling via CPO van het perceel aan de Achtereindsestraat 1A. Het eerste doel is om aangemerkt te worden als ontwikkellocatie voor 'wonen voor gevorderden' binnen de nieuwe structuurvisie die momenteel door gemeente Waalre ontwikkeld wordt. En daar kunnen de mogelijke toekomstige bewoners een rol in spelen, want de gemeente neemt nadrukkelijk burger-initiatieven mee bij de besluitvorming.

 


 

19 oktober 2011

Initiatiefbijeenkomst Akkerstraat Eindhoven

Aan de Akkerstraat in de Schrijversbuurt te Eindhoven staat de voormalige Nuts Montessori school al geruime tijd leeg. Een prachtig karakteristiek gebouw in een prettige woonwijk dichtbij het centrum. Over beschikbaarheid en voorwaarden is Kilimanjaro in overleg met gemeente Eindhoven.

Er heeft zich een groep belangstellenden aangemeld om een mogelijke ontwikkeling op deze plek te onderzoeken.

Op woensdag 2 november om 19.30 uur vindt op het kantoor van MAG architecten op Begijnenhof 1 te Eindhoven een initiatiefbijeenkomst plaats. Belangstellenden die zich nog niet hebben aangemeld kunnen dit alsnog doen via info@kilimanjarowonen.nl.

 


 

4 oktober 2011

Wie weet dat 2012 het Europees jaar van Active Ageing gaat worden?

Daar kwamen wij achter toen wij deelnamen aan een congres dat plaatsvond op 4 oktober op de TU/e. Niet voor niks wordt er op Europees niveau aandacht besteed aan dit onderwerp, want het raakt ons allemaal. Enkele feiten om over na te denken:

- 2/3 van de mensen die ooit 65 zijn geworden leeft nu.

- In Nederland verricht 50% van de 55-plussers betaald werk op dit moment; de bedoeling is dit op te schroeven naar 65% in 2020.

- In 2020 kampt Europa met een tekort van 35 miljoen arbeidskrachten. In Nederland gaat het om 1,2 miljoen mensen.

- Nu is er sprake van 4 betaald werkenden op 1 gepensioneerde. In 2020 is die verhouding 2 op 1.

Kortom: er is duidelijk een vraagstuk waar een antwoord op moet komen. Er werd veel aandacht besteed aan innovaties op het gebied van domotica, medicijngebruik en arbeidsparticipatie op hogere leeftijd, een technische benadering die misschien voor de hand ligt in deze TU omgeving. De mens-factor ontbrak een beetje naar onze mening. Maar het was toch nuttig: wat interessant kan zijn voor Kilimanjaro is dat er mogelijkheden zijn om EU fondsen aan te boren. Er wordt veel geld beschikbaar gesteld om nieuwe initiatieven te ondersteunen die zich onder meer richten op langer zelfstandig wonen en maatschappelijk/economisch participeren. We gaan ermee aan de slag!

 


 

18 september 2011

Een middel tegen de eenzaamheid

Misschien heeft iemand zondag bij Kruispunt TV de documentaire gezien over 'Eenzaamheid onder ouderen', een thema dat veel besproken wordt de laatste tijd. Een uitspraak die ons erg raakte kwam van dhr. Jan Romme, voorzitter van het Ouderenfonds:

“Mensen moeten op jongere leeftijd al gaan nadenken over hoe zit ik er straks bij? De vijftigers en zestigers moeten gaan beseffen hoe woon ik? Wil ik in een woonomgeving wonen waar ik veel mensen tegen kan komen? Moet ik niet eens lid worden van een club om sociale contacten uit te breiden of vrijwilligerswerk gaan doen?”

Weer een signaal voor ons dat Kilimanjaro precies op het goede moment in het leven is geroepen. Dat het goed is om actief aan de slag te gaan met je woontoekomst, ook al is het nu nog geen noodzaak.

 


 

11 september 2011

Startbijeenkomst Kilimanjaro in de Etalage

Bijeengekomen in 'de Etalage' in het centrum van Eindhoven, onder het genot van een goed verzorgde kop koffie, werd er toegelicht wat er sinds de oprichting van Kilimanjaro aan werk verzet is. Waar staat Kilimanjaro en wat zijn de doelen die we dit jaar nog willen behalen.

Na Kitty Hesen en Magdaleen Kroese was het woord aan de fractievoorzitter van de PVDA, Mieke Verhees. Mieke heeft Kilimanjaro als pilotproject voorgedragen aan de gemeenteraad voor het 'van buiten naar binnen werken': Initiatieven vanuit burgers gaan de leidraad vormen voor het te bepalen beleid van de gemeente. De gemeenteraad heeft dit voorstel unaniem aangenomen.

Hierna kwam Mary Fiers, wethouder bouwen, aan het woord. Zij draagt Kilimanjaro een warm hart toe en ziet het ontwikkelen via CPO o.a. als een goed middel om door crises vastgelopen bouwontwikkelingen weer los te trekken. Daarnaast is het zeer welkom wanneer bouwen voor senioren (eigenlijk medioren) als een nieuwe en uitdagende ontwerpopgave ter hand wordt genomen.

De laatste spreker was Dhr. Pijpers. Ervaringsdeskundige op het gebied van 'wonen voor gevorderden'. Een inspirerend relaas over een mooi project, het hofje van de 21e eeuw. 5 november organiseert Kilimanjaro een excursie naar dit project in Boxmeer.

Op een grote kaart van Eindhoven waren diverse mogelijke locaties aangegeven. Vrienden kunnen aangeven of bepaalde locaties interessant voor hen zijn, gekeken wordt of er meer mensen aan een specifieke locatie gekoppeld kunnen worden en Kilimanjaro in actie kan gaan komen.