18 september 2011

Een middel tegen de eenzaamheid

Misschien heeft iemand zondag bij Kruispunt TV de documentaire gezien over 'Eenzaamheid onder ouderen', een thema dat veel besproken wordt de laatste tijd. Een uitspraak die ons erg raakte kwam van dhr. Jan Romme, voorzitter van het Ouderenfonds:

“Mensen moeten op jongere leeftijd al gaan nadenken over hoe zit ik er straks bij? De vijftigers en zestigers moeten gaan beseffen hoe woon ik? Wil ik in een woonomgeving wonen waar ik veel mensen tegen kan komen? Moet ik niet eens lid worden van een club om sociale contacten uit te breiden of vrijwilligerswerk gaan doen?”

Weer een signaal voor ons dat Kilimanjaro precies op het goede moment in het leven is geroepen. Dat het goed is om actief aan de slag te gaan met je woontoekomst, ook al is het nu nog geen noodzaak.

 


 

11 september 2011

Startbijeenkomst Kilimanjaro in de Etalage

Bijeengekomen in 'de Etalage' in het centrum van Eindhoven, onder het genot van een goed verzorgde kop koffie, werd er toegelicht wat er sinds de oprichting van Kilimanjaro aan werk verzet is. Waar staat Kilimanjaro en wat zijn de doelen die we dit jaar nog willen behalen.

Na Kitty Hesen en Magdaleen Kroese was het woord aan de fractievoorzitter van de PVDA, Mieke Verhees. Mieke heeft Kilimanjaro als pilotproject voorgedragen aan de gemeenteraad voor het 'van buiten naar binnen werken': Initiatieven vanuit burgers gaan de leidraad vormen voor het te bepalen beleid van de gemeente. De gemeenteraad heeft dit voorstel unaniem aangenomen.

Hierna kwam Mary Fiers, wethouder bouwen, aan het woord. Zij draagt Kilimanjaro een warm hart toe en ziet het ontwikkelen via CPO o.a. als een goed middel om door crises vastgelopen bouwontwikkelingen weer los te trekken. Daarnaast is het zeer welkom wanneer bouwen voor senioren (eigenlijk medioren) als een nieuwe en uitdagende ontwerpopgave ter hand wordt genomen.

De laatste spreker was Dhr. Pijpers. Ervaringsdeskundige op het gebied van 'wonen voor gevorderden'. Een inspirerend relaas over een mooi project, het hofje van de 21e eeuw. 5 november organiseert Kilimanjaro een excursie naar dit project in Boxmeer.

Op een grote kaart van Eindhoven waren diverse mogelijke locaties aangegeven. Vrienden kunnen aangeven of bepaalde locaties interessant voor hen zijn, gekeken wordt of er meer mensen aan een specifieke locatie gekoppeld kunnen worden en Kilimanjaro in actie kan gaan komen.

 


 

14 juli 2011

Uitnodiging: Stichting KilimanjaroWonen officieel van start op 11 september

Aan het begin van een nieuw seizoen willen we graag vieren dat we al flink op weg zijn om onze doelstellingen te bereiken. Daarom organiseren we een bijeenkomst met een feestelijk tintje voor alle mensen die we de afgelopen tijd hebben leren kennen. We praten iedereen bij over de bereikte resultaten tot nu toe en over de plannen voor de toekomst.

De bijeenkomst vindt plaats op 11 september van 13.00 tot 15.00 uur in De Etalage, Mecklenburgstraat 1 in Eindhoven. Vrij toegang voor alle belangstellenden!

 


 

7 juli 2011

Stadskennersbijeenkomst

Het is heel verleidelijk om de dromen over een woontoekomst te projecteren op bestaande inspirerende gebouwen. Niet voor niks hebben wij ons als initiatiefnemers laten fotograferen voor het Clarissenklooster aan de Genneperweg in Eindhoven. Een prachtige locatie die gegarandeerd veel mensen zal motiveren om aan een Kilimanjaro project te beginnen. Helaas op dit moment geen realistische optie omdat het klooster nog in gebruik is.

Zo zijn er natuurlijk veel meer inspirerende locaties te bedenken. Om er zoveel mogelijk in beeld te krijgen hebben we een bijeenkomst georganiseerd met een aantal echte stadskenners. Mensen die vanuit hun beroep veel kennis hebben over beschikbare gebouwen en plekken die interessant kunnen zijn voor Kilimanjaro. In eerste instantie richten we ons hierbij op Eindhoven. Met een grote plattegrond op tafel hebben we gebrainstormd en alle opties genoteerd; genoeg interessante plekken om nader te onderzoeken. Tijdens de bijeenkomst van 11 september zullen we hier verslag van doen. 

 


 

5 juli 2011

College Gemeente Eindhoven neemt motie aan om Kilimanjaro actief te steunen

Vanaf de allereerste start van ons initiatief hebben we contact gezocht met Gemeente Eindhoven, omdat het duidelijk is dat een actieve ondersteuning van de gemeentelijke diensten nodig is om concrete projecten van de grond te krijgen. Geleidelijk aan kregen we signalen dat er sympathie was voor onze plannen. En vandaag heeft die houding ertoe geleid dat het college van B&W een motie heeft aangenomen waarin wordt toegezegd dat de Gemeente zich als actief ondersteunend en samenwerkend partner zal gaan opstellen om initiatieven van Kilimanjaro te helpen realiseren. Het past namelijk perfect in de gemeentelijke opgave om seniorenhuisvesting te realiseren en tegelijk meer 'van buiten naar binnen' te gaan werken. Men wil veel meer dan tot nu toe het geval was uitgaan van de krachten die in de stad zelf leven. Een enorme opsteker!

 


 

24 juni 2011

Website Kilimanjaro in de lucht

Voor de nieuwsgierige en oplettende volger: inderdaad is de website van Kilimanjaro vanaf vandaag 'in de lucht'. Nu nog de inhoud aanpassen, maar binnen een aantal weken moet dat gebeurd zijn. Nog even volhouden...

 


 

13 mei 2011

Oprichting Stichting KilimanjaroWonen

Een feestelijke gebeurtenis: vandaag is de stichting KilimanjaroWonen opgericht.

In de statuten is opgenomen dat de stichting ten doel heeft 'het initiëren van alternatieve kleinschalige vormen van huisvesting die ontwikkeld worden middels collectief particulier opdrachtgeverschap'. Vanaf nu kunnen mensen die graag betrokken willen worden bij de ontwikkelingen en activiteiten van Kilimanjaro vriend worden van de stichting. In september gaan we een bijenkomst organiseren waar  we deze mijlpaal met alle betrokkenen kunnen vieren.

 


 

27 maart 2011

Verbeelding van de persoonlijke woontoekomst

Aan het eind van de eerste bijeenkomst kregen de deelnemers aan de salon een lege schilderijlijst mee naar huis met de vraag een collage te maken die een beeld geeft van hun persoonlijke woontoekomst. De resultaten waren verrassend creatief. En ondanks de verschillen zijn er toch vooral ook veel overeenkomsten te bespeuren. Dat sterkt ons weer in de overtuiging dat de tijd rijp is voor 'Kilimanjaro'projecten.

 


 

16 maart 2011

Een mooie primeur: de eerste Kilimanjaro salon, wonen voor gevorderden

Druk bezocht, bijna 40 geinteresseerden zijn naar Spilcentrum Boschdijk gekomen om samen met ons hun gedroomde woontoekomst te onderzoeken. Volgende week gaan we dieper op de materie in. Vanwege de grote belangstelling gaan we snel de volgende sessies plannen.

 


 

11 februari 2011

Ruilen? Een ontwerp voor een uitbouw tegen een grafisch ontwerp voor Kilimanjaro

Diensten ruilen is een prima optie wanneer je elkaar als bedrijf wilt helpen. Scherpontwerp maakt een grafisch ontwerp voor Kilimanjaro en MAG maakt een ontwerp voor de woninguitbreiding van familie Koppen.